Regionální rada předsedů Klubu seniorů OSŽ

Dne 21.11.2019 byla svolána Regionální rada předsedů Klubů seniorů OSŽ Moravskoslezského kraje a sportovci - senioři, kteří reprezentovali Moravskoslezský kraj na III. sportovních hrách seniorů OSŽ v Rajeckých Teplicích.

Jednání proběhlo pod záštitou závodního výboru OSŽ OSTRAVA hl.n., za přítomnosti předsedkyně ZV Ivy Strbáčkové, místopředsedkyně
Bc. Blanky Lomančíkové a organizační pracovnice Zuzany Turkové. Pozván byl předseda RRS OSŽ Kurt Mužík.
Jednání zahájila Danuše Polášková přivítáním všech přítomných a slovo předala předsedovi RRS OSŽ Kurtu Mužíkovi. Ten nejprve podal informace o provádění prolongaci zaměstnaneckých jízdních výhod na rok 2020 a o průběhu jednání OSŽ s Jihomoravským krajem. Požádal všechny předsedy klubů seniorů a vyrozumění svých členů o ukončení prolongace k 14.12.2019. Dále podal informaci o návrzích úprav propozic a průběhu sportovních her seniorů v Rajeckých Teplicích v roce 2020.
Dalším bodem jednání bylo vyhodnocení sportovních her seniorů OSŽ v Rajeckých Teplicích, které proběhly v srpnu letošního roku. Regionální radě byli představeni sportovci, kteří zastupovali náš kraj na těchto hrách: Jiří Král, ing. Josef Juřeník, Miluše Kučerová, Jiří Hanusek, Miroslav Burda, Vladislav Mařinec, Marie Řepišťáková, Jarmila Pinkavová a vedoucí družstva Danka Polášková. Sportovci obdrželi diplomy za 3. místo a pohár, který vybojovali,byl předán k uložení na ZV OSŽ Ostrava.
Dalším bodem jednání byly informace o rekreaci OSŽ pro příští rok a to jak v ČR, tak plánované lokality rekreace v zahraničí. Danka Polášková dále požádala předsedy seniorských klubů o zaslání plánů akcí klubů na rok 2020.
Dále byly podány informace o pilotním projektu Ú OSŽ –„Právní poradenství – právní pomoc v občanském/soukromém/ životě „pro členy OSŽ i seniory OSŽ“.
Předsedkyně Sdružení seniorů při ŽST Ostrava Helena Čiklová pozvala všechny přítomné na společenské odpoledne seniorů
OSŽ Ostrava hl.n., které se uskuteční 26.11 2019.
Všichni přítomní předsedové klubů seniorů byli požádání, aby sledovali web - RRS OSŽ a stránky Rady seniorů Moravskoslezského kraje a využili možnosti účastnit se akcí a anket zde vyhlášených.

Danka Polášková poděkovala všem za účast a pracovnicím ZV OSŽ Ostrava za záštitu tohoto jednání.

Předseda RRS OSŽ Kurt Mužík na závěr vyzvedl vzájemnou spolupráci mezi ZV OSŽ Ostrava hl. n. a jejich klubem seniorů, které je v rámci OSŽ ojedinělé a příkladné. Poděkoval jim za vstřícnost k regionální radě, předsedům za práci v klubech. Popřál všem krásné a klidné Vánoce, rodinnou pohodu, zdraví a štěstí v novém roce.

Zapsala a foto ČiklováHelena

Foto:

Přidáno / naposledy upraveno: 27. 11. 2019 16:19:11
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava