Mezinárodní sportovní hry

SENIOŘI OSŽ se účastnili

- Mezinárodních sportovních her seniorů.

Ve dnech 10.-13. července 2017 se konaly pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého a za účasti předsedy RS ČR Zdeňka Pernese a ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové i ministryně práce a soc.věcí Michaely Marksové mezinárodní sportovní hry v Plzni.
První den proběhla registrace soutěžících seniorů, kterých se s pěti zemí sjelo do Plzně 200. Ubytování, stravování i průběh a vyhodnocení sportovních her zajišťovala ředitelka her paní Vlastimila Faiferlíková s kolektivem. Hry měly být oficiálně zahájeny 18.července v 9 hod. Počasí však zahájení nepřálo a nejprve bylo odloženo o půlhodinku. V době čekání pak paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová pozdravila každého účastníka a přidala i pár slov a svůj úsměv. Ale pršet nepřestalo. Sportovní hry byly proto nejprve zahájeny pod střechou na ochozu sportovního stadionu a posléze přešli senioři soutěžit do dvou tělocvičen sportovního gymnázia, kam pořadatelé přenesli sportovní náčiní. V tělocvičnách se soutěžilo v 7 disciplínách a to ve střelbě golfovým míčkem, ve střelbě hokejkou s tenisovým míčkem na branku, v hodu kroužků na kužely, v hodu na plošný cíl, v hodu šipkami na terč, v hodu basketbalovým míčem na koš, v běhu na čas s tenisovým míčkem na raketě kolem mety a zpět. Ve 13 hod se účastníci her naobědvali a také vysvitlo sluníčko, které osušilo tartanovou dráhu stadionu. Proto se ve 14 hod mohli soutěžící i rozhodčí znova sejít na stadionu, aby dokončili sportovní klání. Senioři běhali nejen s plným žaludkem, ale i s naloženým kolečkem kolem pevné mety a zpět. Současně se uskutečnil i běh seniorů na tartanové dráze, kde senioři závodili v běhu obuti, ale i bosi na vzdálenost 40m ženy a 60m muži. Jen desátá disciplína desetiboje a to střelba vzduchovou puškou vleže na terč se neuskutečnila s organizačních důvodů.
Večer se sešli senioři i pořadatelé do společenského sálu. Zde pak probíhalo vyhodnocení jednotlivých disciplín v kategorii jednotlivců i družstev. Naše družstvo seniorek OSŽ se i v mezinárodní konkurenci velmi dobře umístilo a to mezi družstvy přesně uprostřed. V jednotlivcích pak obdržely medaile paní Ludmila Raabová a Helena Čiklová . Hodnocení bylo prokládáno pro zpestření kulturním vystoupením. Na závěr byl raut a také hrála hudba k poslechu, ale i k tanci a pro pobavení .

Třetí den byli účastníci her rozděleni do 4 autobusů s průvodci, kteří seniory obeznámili s pamětihodnostmi města Plzně. Prohlídky probíhaly jak dopoledne tak odpoledne a senioři se na zajímavých místech vystřídali. Navštívili nejen Plzeňský pivovar a historické centrum, ale i Technomanii , Loosovy interiery, Moving station.

Nás jako bývalé železničáře nejvíce zajímala železniční stanice Plzeň Jižní předměstí a její současné využití.

Za družstvo seniorů OSŽ

Helena Ćiklová

Několik fotografií ze soutěže:


Přidáno / naposledy upraveno: 13. 03. 2018 21:11:03
Vytvořil Adam Šefránek
© 2016 OSŽ Ostrava